Inne publikacje

Recenzowane artykuły w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych:

 • “Z zamiłowania historyk sztuki”. Poglądy profesora Leona hr. Pinińskiego na miejsce sztuki w społeczeństwie i jego wkład w powiększenie zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu i Lwowskiej Galerii Obrazów. Zarys problematyki, w: Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne, t. II, red. R. Drozd, Halczak, Słupsk/Przemyśl 2021.  czytaj więcej ->

 • An Unknown Episode from the Life of Marceli Chlamtacz, a Lwów-based Professor of Roman Law: A Few Words on the Election and Candidates for the Post of Secretary at the University of Lwów in the Academic Year 1894/95, „Studia Iuridica Lublinensia” vol 29, 2020, No 4, s. 323-338    link do artykułu (wersja anglojęzyczna)   link do artykułu (wersja polskojęzyczna)
 • Političko-društvena aktivnost profesora rimskog prava Univerziteta Jana Kazimira u Lavovu, [w:] Лемки, Бойки, Гуцули, Русини – история, сучасносц, матерялна и духовна култура. Зборник  наукових роботохЗ нагоди 100-рочнїци од снованя Руского народного просвитного дружтва и 65-рочнїци од снованя Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе, рeдЯнко Рамач, Роман Дрозд, Универзитет у Новим Садзе, Филозофски факултет-Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku 2019,  ISBN 978-86-6065-559-4, ISBN 978-83-7467-313-6, c. 241-265.  czytaj więcej ->
 • Professor Graf Leon Piniński – Renaissancemensch und Humanist,  „Jahrbuch  des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien”, Band 9, Wien 2018, s. 183-216, ISSN 2520-5714. czytaj więcej ->
 • Stypendyści Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe PWSW” 1/2014 [Przemyśl], s. 117-139. czytaj więcej ->
 • Szachowski Stanisław Krzysztof (1838-1906),Polski Słownik Biograficzny”, z 190 (T. 46/3), Kraków 2010, s. 360-363 (współautorstwo z Adamem Redzikiem). czytaj więcej ->
 • Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku, „Studia Prawnoustrojowe” 7/2007 [Olsztyn], s. 307-317. link do artykułu -> czytaj więcej ->
 • Droga Wacława Osuchowskiego do profesury – w 100-lecie urodzin (1906-1988), „Studia Iuridica Lublinensia” 2006 [Lublin], t. VIII, s. 167-176. czytaj więcej ->

Rozdziały w monografiach naukowych:

 • Wojtunik Adam Jan Kazimierz, w: Słownik biograficzny adwokatów polskich, A. Redzik, Naczelna Rada Adwokacka, Redakcja „Palestry”, Warszawa 2018, s, 604-605, ISBN 978-83-934796-2-7. czytaj więcej ->
 • Leon hr. Piniński (1857-1938) – prawnik, polityk, historyk sztuki, znawca literatury i kompozytor. Zarys biografii, w: Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki –działalność naukowa – osiągnięcia,  S. Dorocki, P. Brzegowy, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 2016, s. 214-243, ISBN: 978-83-62919-48-2. czytaj więcej ->
 • Marceli Chlamtacz (1865-1947) – profesor prawa rzymskiego i samorządowiec. Zarys biografii w 150-lecie urodzin, w: Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, P. Dąbrowski, D. Szpoper, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk-Olsztyn 2016, s. 167-187, ISBN 978-83-89762-76-4. czytaj więcej ->
 • Profesor Rafał Taubenschlag na emigracji (1939-1947), w: Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku = Polish legal science in XIXth and XXth century, P. Majer, M. Seroka, K. Wojciechowski,  Katedra Teorii Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2012,  s. 229-244, ISBN: 978-83-62383-19-1. czytaj więcej ->
 • Wybory rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 roku w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój. Prawo. Idee, J. Przygocki, M. Ptak, Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 727-736, ISBN: 978-83-60631-18-8x. czytaj więcej ->
 • Prawo rzymskie i romaniści na łamach lwowskiego “Przeglądu Prawa i Administracji” (1876-1939), w: Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65 rocznicę urodzin i 40 lecie pracy naukowej, K. Amielańczyk, UMCS, Lublin 2009, s. 221-239, ISBN: 978=83-227-2015-7. czytaj więcej ->
 • Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim, w: Historia –mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wiek., red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2008, s. 471-479, ISBN: 978-83-7338-408-8. czytaj więcej ->
 • Вацлав Осуховський – континуатор традиції львівського осередку римського права у Католицькому люблінському університеті, w: Римське право і сучасність. Maтеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції, 19-20 травня 2006 p., Одеса 2006, s. 225-227. czytaj więcej ->

Sprawozdania i komunikaty:

 • Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu. Lublin, 13-15 maja 2007 r., „Studia Iuridica Lublinensia” 2007 [Lublin], t. X, s. 180-184. czytaj więcej ->
 • XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa. Kliczków 18-21 września 2008 r., „Palestra” 2008 nr 11-12, s. 270-272. czytaj więcej ->
 • Obrony prac doktorskich, [współautor], materiał zebrali również: A. Falkowska, R. Kursa, A. Pikulska-Robaszkiewicz, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, 1/62, s. 528-529. czytaj więcej ->